Effortless English Book Persian Farsi Version

Learn To Speak English Like A Native (Persian)
Free Translation of A.J. Hoge’s Book

صحبت به زبان انگلیسی را مانند یک شخص بومی انگلیسی بیاموزید
ای. جی. هاگ معلم زبان انگلیسی شماره یک دنیا به شما قدرتمندترین روشها را
آموزش می دهد تا با اطمینان و خیلی روان به
انگلیسی صحبت کنید.

ای. جی. هاگ که برای آموزش به مسئولین شرک تها و همین طور رهبران و سران
دولتی معروف است، یک برنام هی قدم به قدم به
شما ارائه می نماید و سیستمی را به شما آموزش می دهد که با آن در یادگیری زبان.
انگلیسی به موفقیت دست یابید
روش انگلیسی بدون دردسر
به شما آموزش می دهد تا بر حالت عصبی بودن، شرم و همین طور ترسِ
خود هنگام صحبت به زبان انگلیسی غلبه کنید
به شما نشان می دهد که چگونه می توانید نمره بالایی در آزمون های
به دست آورید TOEIC یا IELTS ،TOEFL
به شما کمک م یکند تا واژگان انگلیسی را 4 تا 5 برابر با سرعت بیشتری یاد
بگیرید

به شما یاد می دهد که چطور هنگام صحبت به زبان انگلیسی احساس
نیرومندی، آرامش و قدرت بیشتری داشته باشید
به شما آموزش می دهد که چگونه صحبت کردن آدم های انگلیسی بومی را
متوجه شوید و به شکلی واضح با آنها ارتباط
به شما کمک می کند تا با استفاده از زبان انگلیسی شغل بهتری پیدا نمایید

آیا زبان انگلیسی را چند سال خوانده اید، اما هنوز نمی توانید درست صحبت کنید؟
آیا خواندن انگلیسی را بلد هستید، اما هنگام صحبت کردن به این زبان احساس
عصبی بودن و ناامیدی می کنید؟ حالا زمان تغییر است. من به شما آموزش می دهم تا
انگلیسی را خیلی سریع، ساده و به شکل خودکار با سیستم انگلیسی آسان یاد بگیرید.
.از این پس دیگر شما می توانید با تغییر روش یادگیریِ خود خیلی ساده به موفقیت دست یابید
ای.جی. هاگ

Get (Download) A FREE Persian Translation of AJ Hoge’s book “Effortless English: Learn To Speak English Like A Native”!

Click Here to Download Now:
Pdf icon